Pravidla

Pravidla pálkovacích her

Zde si můžete zaplnit mezery v pravidlech nejfrekventovanějších pálkovacích her. Jsou to pravidla baseballu, teeballu, blastball a longballu. Také si můžete ve slovníku baseballových pojmů vyhledat pro spoustu lidí nesrozumitelné pojmy, které při hře používají trenéři, rozhodčí, ale také hráči – vaše ratolesti.

Pravidla baseballu

Hřiště (Field)

Hřiště má tvar pravoúhlé kruhové výseče ohraničené pomezními čarami a oplocením. Ve vrcholu této výseče se nachází domácí meta. Čtverec tvořený domácí metou a dalšími třemi metami má stranu dlouhou 27,45 m (90 stop), u žáků pouze 18,30 m (60 stop). Uprostřed tohoto čtverce je na vyvýšeném kopci meta pro nadhazovače. Délka hřiště od domácí mety k oplocení bývá přibližně 100 m.

Princip hry

Cílem družstva na pálce je vždy získat co nejvíce bodů („oběhů“). Pokud se hráči podaří odpálit a oběhnout mety, získává pro své družstvo jeden bod. Obvykle se nepodaří oběhnout všechny mety najednou, proto hráč zůstane na jedné z met (stane se „běžcem“) a pokouší se postoupit dál až na domácí metu po odpalu dalších pálkařů. Snahou družstva v poli je naopak co nejdříve vyřadit („vyautovat“) povoleným způsobem tři hráče soupeře. Vyautování („aut“) má dvojí význam, a to vyřazení hráče ze hry a po třetím vyautování soupeře končí jeho útok a družstva si vymění role na hřišti, polaři jdou pálit a pálkaři jdou do pole.

Družstvo (Team)

Každé družstvo má ve hře 9 hráčů. Současně nehraje v poli plný počet hráčů z obou družstev. Do pole (do obrany) nastupuje družstvo s devíti hráči, za druhé družstvo nastupující na pálku jde (do útoku) první určený hráč podle předem stanoveného pořadí, které se během zápasu nesmí měnit. Ostatní členové družstva v útoku musí být na střídačce družstva kromě druhého pálkaře v pořadí, který se rozcvičuje v přípravném kruhu.

Nadhazovač (Pitcher)

Zvoláním rozhodčího „Hra!“ začíná nadhazovač hru hodem míče směrem k domácí metě proti připravenému pálkaři soupeře. Vzdálenost nadhazovače od domácí mety je 18,45 metrů, u žáků pouze 14 metrů. Nadhazovač spolupracuje s chytačem (catcher), který má postavení za domácí metou. Jejich úkolem je účinně podle pravidel zabránit pálkaři v úspěšném odpalu a postupu na metu. Pokud se jim to nepodaří, vstupují do další obranné hry jejich spoluhráči.

Nadhoz (Pitch)

Aby byl nadhoz posouzen jako dobrý (strajk, strike), musí nadhazovač hodit míč bez odrazu od země do prostoru pomyslného obdélníku („zóny“), který je definován šířkou domácí mety a úrovní od kolen po podpaží konkrétního pálkaře stojícího v boxu pro pálkaře. Jako dobrý nadhoz se počítá také každý nadhoz, který se pálkař pokusil odpálit, ale minul míč. Umístění nadhozu posuzuje hlavní rozhodčí, stojící v zákrytu za chytačem.

Pálkař (Batter)

Odpal provádí pálkař z prostoru domácí mety, má za úkol zasáhnout pálkou nadhozený míč a poslat jej do prostoru vymezeného pomezními čarami. Po kontaktu pálky s míčem odhazuje okamžitě pálku a stává se z něj běžec. Musí dosáhnout první (průběžné) mety, popřípadě doběhnout na druhou nebo třetí metu, či dokonce doběhnout až na domácí metu a tímto doběhem získat pro své družstvo bod. Odpal, který pálkaři umožnil oběhnout všechny mety (většinou odpal až za oplocení hřiště), se nazývá homerun („houmran“).

Hra v poli (Fielding)

Po odpalu se pálkař snaží doběhnout na jednu z met, a tím se stát běžcem v útoku. Hráči v obraně (poli) mají za úkol zabránit pálkaři nebo běžci v postupu po metách a dosažení bodu tím, že ho vyautují (vyřadí ze hry), což je možné několika způsoby.

Strajk aut (Strike out)

První možností, jak vyautovat hráče v útoku (na pálce), je takzvaný strajk aut. Pálkař, je aut, pokud se mu nepodaří (i nepokusí se) odpálit ani jeden ze tří dobrých nadhozů (strajků) nadhazovače. Jako strajk se vždy počítá nadhoz směřující do strajk zóny a nadhoz (i mimo zónu), který se pálkař neúspěšně pokusil odpálit. Nadhoz odpálený mimo pravoúhlou výseč vymezenou pomezními čarami se nazývá foul ball (chybný odpal) a počítá se také jako strajk,ale jen v případě, že není pro pálkaře třetím strajkem (v takovém případě má hráč další pokus k odpalu míče).

Odpal do vzduchu (Fly)

Jestliže pálkař odpálí míč a jeho odpal je chycen v letu kterýmkoli bránícím hráčem, aniž by se předtím dotkl země, je pálkař vyautován (aut) ze hry. Míč, jehož dráha letu stoupá vysoko, bývá velmi pravděpodobně tímto způsobem chycen. Toto pravidlo platí jak v prostoru mezi pomezními čarami (v poli), tak i v území za pomezními čarami (v zázemí).

Aut dotykem (Touche, „tač“)

Běžec, případně i pálkař běžící po odpalu na metu, mohou být vyautováni také tím, že ve chvíli, kdy se nedotýkají mety, jsou tečování bránícím hráčem, a to rukou nebo rukavicí, ve které drží míč. Toto pravidlo neplatí pouze v situaci, kdy běžící pálkař přeběhne 1. metu a bez snahy postoupit dál se na ni ihned vrátí (1. meta je průběžná).

Nucený aut (Forced Out)

Po odpalu je běžící pálkař nucen postupovat na první metu. Jestliže se míč dostane dříve k obránci na první metě, který jej bezpečně chytí, může vyautovat dobíhajícího běžce dotykem mety kteroukoliv částí těla, nejčastěji nohou (tzv. šlápne metu). Pravidlo nuceného autu platí i pro další běžce na metách, kteří mají předchozí mety obsazené svými spoluhráči a po odpalu nemají možnost vrátit se na metu předcházející (např. 1., 2. meta nebo 1., 2., 3. meta).

Zisk mety (Safe, „sejf“)

„Sejf“ vyhlásí rozhodčí, pokud běžec postupující po metách dosáhne jedné z nich a zastaví se na ní, aniž by byl předtím vyautován. Pokud jsou již všichni běžci bezpečně na metě („sejf“) a nesnaží se postoupit dále, míč se vrací do rukou nadhazovače, který zahajuje hru na dalšího pálkaře.

Meta zdarma (Base on balls)

Jestliže nadhazovač nadhodí mimo zónu a pálkař se nepokusí odpálit, vyhlásí rozhodčí „ból“ (ball, špatný nadhoz). Pokud nadhazovač nadhodí čtyři bóly dříve, než pálkař odpálí, nebo dříve než hodí tři strajky, pálkař postoupí na první metu zdarma. Metu zdarma dostává i tehdy, je-li trefen nadhozem mimo zónu. Metu zdarma získají i ti běžci na metách, kteří jsou k tomuto postupu nuceni metou zdarma pro pálkaře. V případě obsazení všech met tedy získává metou zdarma útočící družstvo jeden bod.

Metový odpal (Hit)

Za metový odpal se počítá takový odpal, který umožnil pálkaři dosáhnou bezpečně některou z met, aniž měli obránci možnost vyautovat buď pálkaře, nebo běžce. Jestliže dobrý odpal přelétne oplocení hrací plochy, opravňuje to pálkaře k přiznání čtyřmetového odpalu (homerunu) s podmínkou že se dotkne všech čtyř met ve správném pořadí. Při obsazení všech met se takový odpal nazývá GRAND SLAM a přináší zisk čtyř bodů. Dobrý odpal, který se dostane za oplocení dorazem od země, umožňuje posun pouze o dvě mety (dvoumetový odpal).

Krádež (Stealing)

Běžec nebo běžci vedeni nápovědou, mohou získat následující metu také tehdy, když se nepodaří uskutečnit úspěšný odpal a jejich doběh na metu skončí dříve než hod míče k nejbližšímu bránícímu hráči a jeho snaze vyautovat dotykem útočníka. V takovém případě je meta běžci přiznána a nazývá se to krádeží mety. Běžci ve snaze zvýšit svoji šanci na zisk další mety se již před nadhozem posouvají k metě následující a opouštějí tak metu, kterou během poslední hry získali. Proto někdy nadhazovač volí místo nadhozu přihrávku spoluhráči na obsazenou metu (tzv. „pick-off“) ve snaze vyautovat běžce dotykem.

Pohyb běžců

Běžci jsou ve své činnosti vázáni na pálkaře jen v několika situacích. Především při odpalu mimo výseč vymezenou pomezními čarami (tzv. „foul-ball“) je hra přerušena a běžci se musí vrátit na mety, které drželi před odpalem. Při odpalu na zem naopak musí všichni „nucení“ běžci (běžci, kteří mají za sebou obsazenou metu) postupovat, aby tím uvolnili pálkaři první metu. Při odpalu chyceném ze vzduchu mohou naopak běžci vybíhat z met až po dotyku míče polařem, v případě předčasného opuštění mety mohou být na této metě autováni jako při nuceném autu (tzv. šlápnutím mety).

Skluz (Slide, „slajd“)

Skluz se používá k dosažení mety bez zpomalení běhu se snahou maximálně se vyhnout tečování obráncem. Někdy se používá útočný skluz se snahou míč obránci vyrazit, a tak úspěšně obsadit metu. Běžec používá prudký skluz buď po nohách nebo po hlavě. Rozhodčí u mety rozhoduje, zda byl běžec tečován dříve než se dotknul mety nebo ne.

Dvojaut (Double play)

Při obsazení met běžci má obrany možnost uskutečnit několikanásobné vyautování útočníků. Zvláště vhodná situace je při nuceném postupu, kdy musí běžci po odpalu na zem postupovat na další metu, kde mohou být autováni nuceným autem (šlápnutím mety). To často umožňuje obraně zahrát nucený aut na této metě a následně ještě přihrávkou aut na první metě.

Směna (Inning)

Po vyautování tří útočníků dochází k ukončení první poloviny směny a družstvo v obraně přechází na pálku (do útoku) a družstvo, které bylo na pálce, přechází do obrany (do pole). Výměna probíhá co nejrychleji, její součástí je i krátké rozházení se hráčů v obraně včetně nadhazovače. V jedné směně je tedy každé družstvo 1x na pálce a 1x v obraně. Celý zápas trvá zpravidla 9 směn.

Výsledková tabule

Družstvo, které získalo během zápasu více bodů, se stává vítězem utkání. V případě nerozhodného výsledku po poslední směně dochází k nastavení další náhradní směny. Na ukazateli skóre se zobrazuje stav utkání ve směnách i v jednotlivých fázích utkání. Po každém nadhozu se zobrazuje počet špatných nadhozů (ball), počet dobrých nadhozů (strike), při hře počet vyautovaných útočníků (out) a po odpalu ukazatel, zda pálkař dosáhl mety úspěšným odpalem (hit) nebo chybou obrany (error).

Pravidla TeeBallu

Co to je Tee Ball?

TeeBall („tý-ból“) je pálkovací hra, kterou proti sobě hrají dvě družstva. Družstva se vzájemně několikrát vystřídají ve hře na pálce a v poli. Družstvo na pálce odpaluje míč, obíhá mety a získává tak body (je „v útoku“), družstvo v poli mu v tom brání chytáním odpalů (je „v obraně“).

Kdy se družstva vystřídají?
Tým je v útoku tak dlouho, dokud každý jeho hráč jednou neodpálí. Pak jde pálit soupeř.

Jak vypadá hřiště?
Hřiště na TeeBall má tvar pravoúhlé výseče. V jejím vrcholu je odpalovací stativ a domácí meta, která spolu s dalšími třemi metami (1., 2. a 3.) tvoří čtverec o straně 18.30m. Podívej se na obrázek (návod ke hře)!

Co mám dělat v útoku?
Odpálit ze stojanu míč co nejprudčeji do hřiště a doběhnout postupně na 1., 2., 3. a znovu domácí metu. Hlavně nebýt aut, jak budeme popisovat dále! Doběhnutím na domácí metu získáš pro své družstvo jeden bod.

Co když můj odpal není dost dlouhý?
Nevadí, můžeš se zastavit na kterékoli metě a pokračovat v postupu po odpalu svého spoluhráče, který jde odpalovat po Tobě. Raději zastavit na metě než běžet dál a být aut!

Co mám dělat v obraně?
Rozmísti se spolu se všemi svými spoluhráči do hřišti tak, abyste ho co nejlépe pokryli. Pak se snaž co nejdříve zachytit nebo aspoň zastavit odpal protihráče, abyste mohli zahrát „aut“.

Co je to ten „aut“?
Aut v Tee Ballu je něco úplně jiného než ve fotbalu nebo v tenisu! Aut znamená dovolené vyřazení protihráče, který je v útoku.

K čemu je aut dobrý?
Vyautováním protihráče ho vyřadíš dočasně ze hry. Odejde na lavičku a nemůže tím pádem získat pro soupeře bod.

Jak mám aut zahrát?
Autů je několik druhů – aut bez odpalu, aut chycením odpalu ze vzduchu, aut pálkaře na 1. metě, aut tečováním, nucený aut, a potom několik dalších méně obvyklých (s těmi Tě podle potřeby seznámí vedoucí hry).

Co je to „aut bez odpalu“?
O tento aut se nezaslouží obrana, ale nešikovnost pálkaře. Pálkař je aut, když se mu na tři pokusy nepodaří odpálit míč ze stojanu do hřiště. Ale žádný strach, to se v Tee Ballu skoro nestává!

Jak zahraji „aut chycením odpalu ze vzduchu“?
Jednoduše, chyť soupeřův odpal dříve, než se něčeho dotkne (země, zdi,…) a neupusť ho při chytání na zem. Tím vyautuješ pálkaře a navíc přinutíš hráče v útoku stát na metách až do Tvého chycení – kdyby předtím vyběhli, můžeš je také autovat přihrávkou na jejich metu.

Jak vypadá aut na 1. metě?
Pokud se družstvu v poli nepodaří chytit odpal ze vzduchu, ještě není nic ztraceno. Po zpracování míče ho může přihrát hráči na 1. metu a když se to podaří dříve, než tam pálkař doběhne, je to také aut.

Čemu se říká „aut tečováním“?
Soupeře autuješ tečováním tak, že se ho dotkneš rukou, ve které držíš míč, ve chvíli, kdy není na metě. Opatrně, abyste se nezranili!

Co je to „nucený aut“?
Je to vlastně totéž jako aut na 1. metě, který už znáš. Hraje se ale na 2., 3. nebo domácí metě tehdy, když na ni po odpalu pálkaře musí běžet jeho spoluhráč, protože by jinak pálkaři nezbyla volná žádná meta.

Tomu úplně nerozumím…
Představ si teď, že jsi v útoku a čekáš na 1. metě na spoluhráčův odpal. Když odpálí, běží na 1. metu, a Ty tím pádem musíš (jsi nucený) běžet na 2. metu, jinak byste byli na jedné metě dva a to se nesmí. No a v této situaci Tě můžou obránci vyautovat tím, že přihrají na 2. metu dříve, než tam doběhneš. A to je ten „nucený aut“.

A kdo vlastně vyhraje?
To je jasné, přece ten, kdo získal celkově více bodů. Jinak řečeno ten tým, jehož hráči vícekrát doběhli až na domácí metu.

To je všechno? Zní to jednoduše…
Je to opravdu jednoduché, pochopíš to za chvíli. Rychle se seznámíš i se základní taktikou, co v které situaci dělat. Přitom si s Tee Ballem užiješ hodně zábavy, a o to přece jde hlavně!

Pravildla Longballu a Blastballu

Longball

Jedná se o modifikovaný teeball, vhodný zejména pro malé obdélníkové tělocvičny. Vymezte pravoúhlé hřiště podle přiloženého obrázku – umístěte stativ na domácí metu, umístěte zdvojenou 1. metu (bezpečnost běžců a polařů) do vzdálenosti 12-14 metrů a kužel na druhé pomezní čáře (vymezuje pouze okraj hřiště). Dále vyznačte zónu o poloměru 6 metrů – žádný polař nesmí stát uvnitř a odpálený míč nesmí zůstat v této zóně, jinak je špatně odpálený. Jeden z polařů je prvním metařem, ostatní jsou libovolně rozmístěni v povoleném prostoru. Tým v útoku postupně chodí na pálku a snaží se odpálit a doběhnout na první metu dříve, než je na ní zahrán šlapací aut. Míč chycený ze vzduchu je rovněž autem. Pokud běžec bezpečně doběhne získává pro své družstvo bod a zařazuje se na konec pálkařského pořadí (nezůstává na metě). Obrana a útok se střídají po zahrání třech autů nebo skórování třech bodů. Pokud tým prohrává, na pálce může zůstat do té doby, než jsou zahrány tři auty nebo se tým dostane o tři body do vedení. Pokud tým vyhrává, může skórovat pouze tři body za směnu.

Blastball

Hra probíhá na stejném hřišti jako longball, ovšem hráči v obraně mají za úkol míč pouze chytit a nikoliv házet. Míč chycený přímo ze vzduchu je aut. Míč odpálený po zemi musí polaři zachytit, zvednout nad hlavu a zvolat „blast“. Pokud se tak stane dříve, než pálkař doběhne na první metu, je pálkař aut. Ostatní pravidla jsou shodná s longballem.

Slovník baseballových pojmů
baseballový výraz zkratka český překlad a stručný popis italská notace výpočet
A
asistence (ang. assist) A asistence – polař spolupracuje při zahrání autu A
at bat AB start na pálce – nezapočítávají se mety zdarma (BB), trefení (HP), sebeobětovací odpaly (SAC) a překážení zadáka (E2int) AB = PA – BB – HP – SF – SH – E2int
aut PO ukončení herní činnosti hráče útočícího družstva
average AVG viz. batting average
B
balk BK nesprávný pohyb nadhazovače – pohyb který není v souladu s pravidly, běžci postupují na další metu BK
ball špatný nadhoz viz. dobrý nadhoz
base on balls BB meta zdarma – celkem čtyřikrát umístil nadhazovač nadhoz mimo „strajk zónu“, čímž umožnil pálkaři postoupit „zdarma“ – bez odpalu na první metu B ve výpočtech včetně IBB
batting average BA pálkařský průměr – ukazuje na kvality pálkaře, čím vyšší tím lepší. Maximum 1,000 – odpálí každý stav na pálce; minimum .000 MB = H / AB
běžec ang. runner – pálkař, kterému se podařilo úspěšně dosáhnout první metu se stává běžcem – terminologický výraz
blue rozhodčí – používán trenéry v MLB při jejich oslovování
bod R viz. doběh P
bunt BT úlivka
C
chances C jinak i fielding – počet všech zákroků polaře DTO = PO + A + E
catcher C zadák
D
doběh R ang. run – to co v hokeji znamená gól, je v baseballu doběh. Útočící mužstvo jej získá postupným získáním (proběhnutím) první, druhé, třetí a domácí mety P
dobrý nadhoz strike – nadhoz, který proletí nad domácí metou ve výšce mezi koleny a prsy pálkaře. Rozhoduje rozhodčí, který vše sleduje za zadákem. Pokud není nadhoz dobrý je špatný.
domácí meta HP ang. home plate – meta na kterou nadhazuje nadhazovač pálkařům. Pokud se jim podaří dostat na ni zpět, dříve než je zahrán třetí aut, získává útočící družstvo doběh.
double zisk mistrovského titulu a vítězství v poháru v jednom roce
double 2B dvojmetový odpal 2B
double play DP dvojaut – vyautování dvou hráčů útočícího mužstva během jedné rozehry DG
dugout česky řečeno střídačky. V MLB to však znamená široké zázemí (šatny, masážní pulty, …)
E
earned run ER umožněný doběh – takový doběh, kterému polaři nemohli zabránit, tzn. neudělali žádnou chybu PGL
earned run average ERA průměr umožněných doběhů za zápas – kolik by útočící tým udělal doběhů za zápas na daného nadhazovače, pokud by se hrálo bez chyb v poli MPGL = ER / IP x 9
error E chyba E
F
fielding F všechny zákroky polaře v poli DTO = PO + A + E
fielding average FA polařský průměr MD = PO + A / F
G
game G zápas PG
grand slam čtyřbodový homerun – homerun při obsazených metách
H
hit H odpal BV
hit by pitch
hit by ball
HP, HB trefení DB
homerun HR „houmran“, daleký odpal který opustí hřiště a jeho autor (pálkař) postupným oběhnutím všech met získává doběh – při obíhání met mu není bráněno hráči v obraně, protože míč opustil hrací plochu v HR
Ch
chyba E error – nezpracovaný či špatně přihozený míč polařem E
I
inning směna
inning pitch IP nadhazovaná směna – směna ve ktreré nadhazovač házel (např. 5 1/3 oházel 5 směn a jeden aut) RG
J
K
K strike out K
kráděž mety SB steal, stolen base – též. ukadená meta, bežci se podaří bez odpalu pálkaře získat další metu – označení útočné varianty BR
L
lost L prohra – ve statiscice se přiděluje nadhazovači, který se nejvíce „zasloužil“ o prohru týmu LO
M
Major League Baseball MLB „hlavní liga baseballu“ – doslovný překlad, obdoba NHL, NBA
N
O
obsazená meta meta na které se v daném okamžiku nachází běžec
obsazené mety také plné mety na všech metách (první, druhé a třetí se nacházejí běžci)
odpal H ang. hit – míč odpáléný pálkařem a nezachycený bránícím mužstvem
on base percentage OBP úspěšnost postupu na první metu MIB = (H + BB +HP + OE) / (AB + BB + HP + SF+ OE) x 1000
on error OE pálkař získá metu na základě chyby polaře
opponets average OAV pálkařský průměr soupeřů – používá se ve statistice nadhazovačů a ukazuje jakým způsobem se dokáže vyrovnat s pálkaři
P
plné mety viz. obsazené mety
polař označení hráče v obraně, poli
put outs PO všechny auty zahrané polařem O
Q
R
range factor RNG počet zákroků na zápas = C / G
runs batted in RBI body stažené odpalem, jinak řečeno všichni běžci kteří doběhnou (udělají bod) na odpal pálkaře – používá se ve statistikách PBC
runner viz. běžec
S
sacrifice hit SH sebeobětovací úlivka SH
save S, SAV střídající nadhazovač v závěru utkání čelil vyrovnávajícím bodům, ale přesto udržel vítězství SA
slugging percentage SLG průměr met dosažených odpalem MBB = TB / AB x 1000
směna část zápasu ve které se v obě družstva vystřídají jak v útoku a v obraně.
stolen base, steal SB krádež mety BR
strike dobrý nadhoz
strike out SO, K strajk aut – vyřazení (vyautování) pálkaře ze hry, třemi dobrými nadhozy
T
total bases TB mety získané odpalem celkem (hit = 1, double = 2, triple = 3, homerun = 4) TB = H + 2B + 2x3B + 3xHR
triple trojaut – vyautování tří hráčů útočícího mužstva během jedné rozehry
triple 3B trojmetový dopal 3B
trefení HP, HB hit by pitch, hit by ball – nadhazovač zasáhl svým nadhozem pálkaře, který tak postoupil na první metu DB
U
ukradená meta SB viz. krádež mety BR
úlivka BT bunt – náraz, pálkař se pokouší nadhoz pouze srazit do pole – jedna z možností útoku
V
W
wild pitch WP divoký nadhoz – nechytatelný nadhoz, míč který nemohl zadák s přiměřeným úsilím chytit WP
win W vítězství – ve statistice se přiděluje nadhazovači, který se nejvíce zasloužil o vítězství týmu WO
Y
Z
zadák catcher – taky chytač, polař bránící domácí metu a který chytá nadhozy od nadhazovače
zloděj běžec, který provedl krádež mety